Opći uslovi poslovanja

Dodatne informacije

Opći uslovi poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu 
TR „BUTIK ZDRAVE HRANE“
Aleja Lipa bb
71 000 Sarajevo
Adresa elektroničke pošte:
[email protected]

Info telefon:
061 324 040
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekom operatera korisnika.

Preduzeće upisano u trgovački registar: Općinski Sud u / broj 04/1-17-1-UPJR/1-18-28-1/19  
Račun u Sber Bank 1401021120055880
Direktor društva: Sanjin Čolić                                                                                                                        
ID: 4303190360005
PDV: 30319036005

Opće odredbe

Butik zdrave hrane pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni butikzdravehrane.ba, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.  

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice butikzdravehrane.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice butikzdravehrane.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća Butik zdrave hrane te prihvata da preduzeće Butik zdrave hrane nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. 

Preduzeće Butik zdrave hrane zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Butik zdrave hrane može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uslovima poslovanja i korištenja. Butik zdrave hrane poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. 

Butik zdrave hrane zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.  

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Butik zdrave hrane nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica. 

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Butika zdrave hrane, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. 

Svi materijali koji se nalaze na butikzdravehrane.ba internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Butika zdrave hrane, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA BUTIKA ZDRAVE HRANE STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. 

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica butikzdravehrane.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Butika zdrave hrane i nositelja autorskog prava. 

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Butik zdrave hrane nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Butiku zdrave hrane vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo Butiku zdrave hrane mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici butikzdravehrane.ba. 

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice butikzdravehrane.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Butik zdrave hrane ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE. 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Butik zdrave hrane nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju Butik zdrave hrane neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice. 

Uz prethodno navedene uslove, Butik zdrave hrane, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće Butik zdrave hrane nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Preduzeće Butik zdrave hrane zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan. 

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici preduzeća Butik zdrave hrane mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Butik zdrave hrane, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika. 

Preduzeće Butik zdrave hrane može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće Butik zdrave hrane zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Preduzeće Butik zdrave hrane, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Butik zdrave hrane će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku. 

Butik zdrave hrane je registrovani žig  preduzeća Butik zdrave hrane te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.  

Butikzdravehrane.ba je registrovana domena preduzeća Butik zdrave hrane. 

Butik zdrave hrane, distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Preduzeće Butik zdrave hrane ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Butik zdrave hrane nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na butikzdravehrane.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba preduzeća Butik zdrave hrane. Ni pod kojim uslovima Butik zdrave hrane  neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem butikzdravehrane.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem butikzdravehrane.ba Internet stranice.  

Sjedište preduzeća Butik zdrave hrane je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu. 

U daljnjem tekstu Općih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Butika zdrave hrane sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Termin butikzdravehrane.ba koristi se kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice butikzdravehrane.ba 

Uslov za korištenje eKupi Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova korištenja, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga butikzdravehrane.ba Internet stranice. 

Butik zdrave hrane poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. 

Butik zdrave hrane preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Butik zdrave hrane. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Cijene 

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV. 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. 

Takve situacije su vanredne i za njih se Butik zdrave hrane unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Akcijska prodaja 

Butik zdrave hrane će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Butik zdrave hrane neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na butikzdravehrane.ba web trgovini je opisan ovdje
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na butikzdravehrane.ba web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Butika zdrave hrane dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Butik zdrave hrane će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Butik zdrave hrane dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s butikzdravehrane.ba web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Butik zdrave hrane otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije. 

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji Krajnji korisnik/ Pravno lice, sklopi sa Butik zdrave hrane za kupoprodaju proizvoda je definisan ugovorom i svi uslovi su navedeni u istom. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Butik zdrave hrane i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor uz prethodnu najavu od minimalno 15 (petnaest) dana ili reklamirati kupljeni proizvod. Reklamacija se vrši na broj telefona 061 324 040. 

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan: 

 • zamijeniti proizvod s nedostatkom, drugim novim ispravnim proizvodom; 

U slučaju kada kupac, prilikom dostave na licu mjesta utvrdi nedostatke na proizvodu, dostavljač je dužan: 

 • zamijeniti proizvod sa nedostatkom i dostaviti ga na adresu; 

U slučaju kada kupac, prilikom dostave, tek poslije utvrdi nedostatke na proizvodu, kupac je dužan isti proizvod dostaviti na adresu Butika zdrave hrane i preuzeti drugi ispravni proizvod u Butiku zdrave hrane.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti 

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Butiku zdrave hrane. 
Butik zdrave hrane vam omogućava podnošenje prigovora putem telefona 061 324 040 ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite, broj računa ili svoje korisničko ime.

Načini plaćanja 

Butik zdrave hrane Vam omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta i to: 

 1. Plaćanje gotovinom po primitku narudžbe: 
  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. 
 2. Virmansko plaćanje
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, ili sl.Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
  Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete lično preuzeti u Butiku zdrave hrane na adresi Aleja Lipa bb.
  NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uslova poslovanja i može se pročitati ovdje: link